ZKTS: Uvod
SLOVENSKO    ENGLISH

Uvod

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije (ZKTS) je nastalo 18. decembra 1972 kot Društvo simultanih in konsekutivnih tolmačev Slovenije na pobudo prvih dveh šolanih poklicnih tolmačk v Sloveniji, Božene Zakrajšek in Marjole Zdravič, in ob podpori devetih somišljenikov: Vesne Bonač, Dimitrija Ivanova, Tanje Kolenc, Jasne Kos, Jolande Kvas, Jane Lovše, Darje Macarol, Branislava Popova in Giorgia Visintina.

Prva leta svojega obstoja je združenje namenjalo glavno skrb uveljavljanju poklica konferenčnega tolmača in slovenskega jezika kot uradnega kongresnega oziroma konferenčnega jezika ter doseganju visoke kakovosti tolmačenja v slovenskem prostoru. V zadnjih letih se zlasti posveča uresničevanju in zaščiti strokovnih in stanovskih interesov članov, ozaveščanju naročnikov tolmaških storitev o vse večji zahtevnosti stroke in neobhodnosti, da te storitve opravljajo izključno za to usposobljeni strokovnjaki, zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev za kakovostno delo tolmačev, uveljavljanju predpisanih tehničnih standardov opreme in naprav za konferenčno tolmačenje, prizadevanjem za izboljšanje kriterijev institucionalnega izobraževanja tolmačev in spremljanju razvoja stroke po svetu nasploh.

Člani združenja so strokovno usposobljeni poklicni tolmači, ki so se večinoma izšolali ali izpopolnjevali na mednarodno priznanih tujih visokošolskih ustanovah za tolmačenje (v Londonu, Ženevi, Moskvi, Trstu, Gradcu, na Dunaju, idr.) ali v okviru specializiranih stažev v organizaciji evropskih institucij po končanem študiju in specializaciji v Sloveniji. Imajo bogate izkušnje na področju simultanega in konsekutivnega tolmačenja. Redno sodelujejo z najvišjimi državnimi institucijami, z institucijami EU (Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo in Evropskim sodiščem), z mednarodnimi organizacijami – Svetom Evrope, OZN, UNESCO, OECD, EUROJUST, EUROPOL in drugimi, z znanstvenimi in s kulturnimi ustanovami, s slovenskimi in tujimi kongresnimi centri, z znanstvenimi inštituti in gospodarskimi podjetji v Sloveniji in tujini.

Združenje v okviru svojih pravil za sprejem v članstvo jamči za visoko strokovnost svojih članov in izpolnjevanje poklicnih standardov. Pri svojem delu se naši člani dosledno držijo Kodeksa poklicne etike združenja ob strogem spoštovanju poklicne tajnosti.